Welkom

Producten

Merken

Promoties

Onze adviespagina's

Winkel

Gastenboek

Onderhoud & reparaties

Ophalen en leveren van machines

Contacteer ons

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND: KODO Technigarden BV

1. DEFINITIES

 1. “KODO Technigarden BV”, hierna Technigarden genoemd, met maatschappelijke zetel Kwikstaartweg 10 te 3140 Keerbergen en uitbatingszetel Tervuursesteenweg 496 te 3061 Leefdaal, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0697.855.711 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0697.855.711.
 2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 3. “Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Technigarden of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Technigarden of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 4. “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Technigarden of via de Website of hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 5. “Website”: www.technigarden.be
 6. “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur.

2. TOEPASBAARHEID

 1. De rechtsverhouding tussen de Koper en Technigarden en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de Orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht.
  Technigarden wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Technigarden uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.
  De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.
  Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, door het plaatsen van een bestelling per telefoon en/of via e-mail gericht aan Technigarden en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website.
  De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
 3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Technigarden en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien Technigarden één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 5. Technigarden heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

 1. Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Technigarden mag de aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Technigarden niet. Ondanks het feit dat de catalogi, nieuwsbrieven, folders, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Technigarden is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Technigarden is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Offertes en aanbiedingen van Technigarden zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte en/of aanbod is slechts geldig voor de specifieke bestelling waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende (zelfs gelijkaardige) bestellingen.
 3. Technigarden behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.
 4. Technigarden behoudt zich het recht voor het order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van Technigarden, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig zijn.
 5. Ingeval een order en/of overeenkomst door of lastens een Koper, die niet als een Consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Technigarden om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. De Consument is slechts gehouden tot betaling van voormelde schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd, indien hij de bestelling en/of overeenkomst annuleert met betrekking tot een product en/of dienst waarvoor het herroepingsrecht niet geldt.
 6. De Consument kan een bestelling en/of overeenkomst met betrekking tot een product en/of dienst waarvoor het herroepingsrecht geldt, alvorens deze is verstuurd, kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst van Technigarden via email (info@technigarden.be) of per post. Annulering van een dergelijke bestelling en/of overeenkomst door de Consument nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

4. HERROEPINGSRECHT

 1. De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten en/of diensten zoals hierna beschreven, aangekocht via de Website, telefonisch dan wel via e-mail gericht aan Technigarden. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt, wat producten betreft, op de veertiende kalenderdag na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt en wat diensten betreft, op de veertiende kalenderdag na de dag van de bestelling.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Technigarden via een ondubbelzinnige verklaring per post (Tervuursesteenweg 496, 3061 Leefdaal) of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De Consument erkent dat de levering van de producten en/of diensten pas na 14 kalenderdagen plaatsvindt tenzij op zijn uitdrukkelijk verzoek een snellere levering wordt overeengekomen, hetgeen een afstand van het herroepingsrecht door de Consument inhoudt.
 4. De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Technigarden heeft meegedeeld, aan Technigarden terug te zenden of te overhandigen. De terugzending gebeurt tijdig indien de Consument de producten verzendt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Technigarden het product ook na herroeping nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
 5. Indien de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan met betrekking tot het betreffende product en/of de betreffende dienst van Technigarden terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Technigarden geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en –behoudens hetgeen hierna vermeld- niet later dan 14 kalenderdagen nadat Technigarden op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden. Technigarden betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten moeten betalen. Technigarden mag wachten met de terugbetaling tot zij de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. Indien de Consument de overeenkomst gedeeltelijk herroept (bijvoorbeeld: Consument koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping), zal Technigarden de leveringskosten: a) hetzij pro rata terugbetalen, indien de omvang van de verzendingskosten werd bepaald op basis van het gewicht van of het aantal bestelde producten; b) niet terugbetalen, (geheel noch gedeeltelijk) indien de verzendingskosten forfaitair werden bepaald.
 6. Het herroepingsrecht geldt onder meer (maar zonder beperking daartoe) niet voor: a) volledig uitgevoerde dienstenovereenkomsten als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; b) overeenkomsten waarbij de Consument de onderneming specifiek verzoekt hem te bezoeken om daar herstellingen of onderhoud te verrichten; c) levering van producten en/of diensten die op maat gemaakt zijn voor de Koper of die duidelijk voor de Koper bestemd zijn; d) de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; e) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is en f) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 7. In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

5. PRIJS EN KOSTEN

 1. De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten en/of diensten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product en/of bepaalde dienst zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.
 2. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.
  Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, zijn verzendingskosten niet inbegrepen. Zij zijn immers afhankelijk van de gekozen leveringswijze, het gewicht van de producten, het leveringsadres etc.
 3. Indien de Koper uitdrukkelijk opteert voor levering op het door hem gekozen adres, en de betreffende verzendingskost niet voorafgaandelijk werd meegedeeld, dient de Koper contact op te nemen met Technigarden (02/767.51.03) of per e-mail naar info@technigarden.be ) voor de exacte kosten die hij moet dragen met betrekking tot de verzending en/of het transport. De Koper heeft onmiddellijk na het vernemen van de exacte kosten de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. De gekozen leveringswijze en uiteindelijke leveringskosten worden zodra overeengekomen eveneens vermeld op de Orderbevestiging.
 4. Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Technigarden worden aangerekend.
 5. Technigarden behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten en/of diensten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Technigarden worden rechtgezet.
 6. Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten en/of diensten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Consument evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Technigarden.

6. LEVERING

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden de aangekochte producten en/of diensten pas geleverd nadat Technigarden de betaling ontvangen heeft.
 2. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst gebeuren leveringen conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW) (Incoterms® 2010) door middel van afhaling door de Koper op het adres van Technigarden (Tervuursesteenweg 496 3061 Leefdaal). Het risico met betrekking tot de producten (bijvoorbeeld wat betreft beschadigingen, vernielingen en verdwijningen) gaat bijgevolg over op het moment dat de producten ter beschikking worden gesteld voor afhaling. Op dat moment is Technigarden eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.
 3. Bij gebrek aan ophaling binnen de vijf (5) werkdagen, is de Koper een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met tien (10) werkdagen overschreden is, heeft Technigarden het recht om de overeenkomst met de Koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Koper is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurverdrag, onverminderd het recht van Technigarden om hogere schade te bewijzen.
 4. Indien Technigarden en de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk overeen komen dat de levering door Technigarden zal plaatsvinden op een door de Koper gekozen adres, dan zal deze conform de Incoterm® “Delivery Duty Paid” (DDP) (Incoterms® 2010) gebeuren. Het risico met betrekking tot de producten (bijvoorbeeld wat betreft, beschadigingen, vernielingen en verdwijningen) gaat bijgevolg over op het moment dat de producten op het door de Koper aangegeven adres geleverd worden. Op dat moment is Technigarden eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.
 5. Technigarden streeft ernaar de aangekochte producten en/of diensten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Technigarden t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Technigarden en de Koper. Technigarden kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.
 6. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
 7. Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst en/of de Orderbevestiging wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.
 8. Technigarden behoudt zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

7. FACTURATIE EN BETALING

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Koper de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.
 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant of via betaalterminal betaalbaar op de uitbatingszetel van Technigarden of conform de door de Website aangeboden betalingswijzen.
 3. De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan Technigarden melden per klachtenbrief of email via info@technigarden.be. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur; (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Technigarden op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft Technigarden het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
  De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Technigarden redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.
 5. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen.
 6. De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Technigarden geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Technigarden. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Technigarden te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).
 2. Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Technigarden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper. Wanneer Technigarden de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer het correct gebruik en opslag van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Technigarden om hogere schade te bewijzen.

9. AANVAARDING, (CONVENTIONELE) GARANTIE EN KLACHTEN

 1. De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 72 uur na levering per Klachtenbrief (per post of via info@technigarden.be ) mee te delen aan Technigarden, bij gebreke waaraan de Koper wordt geacht de geleverde producten en/of diensten te aanvaarden zoals overeengekomen.
 2. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Technigarden geleverde producten en/of diensten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten en/of diensten, en bevrijdt Technigarden van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Behoudens andersluidende bepaling, moeten klachten door de Koper met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of diensten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 72 uur na ontdekking van het gebrek en uiterlijk 6 maanden na datum van aankoop per Klachtenbrief (per post of via e-mail) worden gemeld aan Technigarden.
 4. De Consument meldt dergelijke klachten aan Technigarden binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Technigarden niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product en/of de dienst (zoals onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering) of door verkeerde behandeling of verkeerd gebruik door de Koper.
 5. Bij terechte klachten die tijdig en correct aan Technigarden worden gemeld, zal Technigarden naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten en/of diensten, vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de Orderbevestiging.
  De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Technigarden.
 6. De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Technigarden op grond van dit artikel 9 zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Technigarden behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Technigarden zal de Koper in voorkomende geval contacteren teneinde de door Technigarden aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Technigarden in geval van een terechte klacht de kosten voor haar rekening zal nemen.
 7. De eventuele vervanging van producten en/of diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Technigarden en de Koper.
 8. Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of diensten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
 9. De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
 10. Indien Technigarden en/of de producent van een bepaald product en/of dienst de Koper met betrekking tot dit product en/of deze dienst een specifieke garantie toekent, dan zijn op deze garantie de voorwaarden zoals meegedeeld door Technigarden en/of de betrokken producent van toepassing. De Koper dient deze voorwaarden desgevallend steeds na te leven om zich op deze garantie te kunnen beroepen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Technigarden is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Technigarden in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Technigarden aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
 2. Technigarden is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad al dan niet een fout of nalatigheid vormt, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten en/of diensten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product en/of de dienst met andere producten en/of diensten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.
 3. Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten en/of diensten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

11. VRIJWARING

 1. De Koper zal Technigarden volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper.
 2. De Koper zal Technigarden schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

12. PROMOTIES

 1. Promotionele toegiften door Technigarden, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
 2. Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten en/of diensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt technigarden zich het recht voor om de prijs van de producten en/of diensten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Technigarden zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

13. OVERMACHT EN HARDSHIP

 1. Technigarden is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
 2. In geval van overmacht of hardship kan Technigarden naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Technigarden: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten en/of diensten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Technigarden en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Technigarden en de Koper te heronderhandelen.
  Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan technigarden, overeenkomstig artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden, de bemiddelaar verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.
 3. Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten en/of diensten; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

14. NETTING

 1. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Technigarden en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Technigarden en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
 2. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en Technigarden doorgevoerde schuldvergelijking.

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Technigarden zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Technigarden om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien de overeenkomst tussen Technigarden en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van Technigarden te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Technigarden blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten en/of diensten.

17. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

 1. De Koper geeft aan Technigarden de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Technigarden aangeboden producten en/of diensten. De Koper geeft Technigarden de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.
 2. De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van Technigarden meer wenst te ontvangen, dient de Koper Technigarden hiervan op de hoogte te brengen: a) per post: Technigarden, Tervuursesteenweg 496, 3061 Leefdaal of b) per e-mail: info@technigarden.be
 3. De Koper geeft aan Technigarden de toelating om beeldmateriaal van de bij de Koper geleverde producten en/of diensten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.
 4. Technigarden verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

18. GESCHILLEN

 1. Technigarden en de Koper verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI toe te passen. De plaats van de mediatie is Leuven. De taal van de mediatie is het Nederlands.
 2. Indien de mediatie niet lukt, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter, die conform dit reglement is benoemd.
 3. De Consument heeft ook steeds de mogelijkheid om rechtstreeks online een klacht in te dienen op de website van de Europese Commissie via het Online Dispute Resolution-platform: http://ec.europa.eu/odr/.Privacy Verklaring

Uw privégegevens blijven privé

Wij nemen de nodige voorzorgen om uw privégegevens effectief privé te houden.

Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of iets bestelt, doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en niet aan andere partijen bloot te stellen.

Naast de data die u onbewust achterlaat zoals gebruikte browser, IP-adres, type operating system, omvat dit ook de gegevens die we van jou vragen om u verder te kunnen helpen.

Als wij deze informatie gebruiken voor de beste weergave van onze website, worden deze steeds anoniem verwerkt. Wij kunnen deze anonieme data gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van onze website.

Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases, binnen de Europese Unie.

Hierbij hanteren wij gepaste back-up en beveiligingstechnieken om de beschadiging en verlies van de gegevens te vermijden.

Gebruik van uw privégegevens

Omwille van mogelijke contractuele afspraken die we onderling maken bij de bestelling / aankoop van producten en/of diensten hebben we bepaalde gegevens van u nodig.

Volgende ‘juridische gronden’ leiden ons tot het gebruik van uw gegevens:

 • Reserveren en bestellen van producten
 • Levering van bestelde producten
 • Retourzending van producten
 • Contact met onze naverkoopdienst

Ook in geval van ‘gerechtvaardigd belang’ kunnen we uw gegevens gebruiken. Omwille van onze bekommernis voor de meest aangepaste dienstverlening, het best aangepaste aanbod kunnen we uw gegevens gebruiken, zoals bij:

 • Periodieke of seizoensgebonden informatie aangaande onze producten en diensten
 • Interactie met onze naverkoopdienst
 • Artikels en reviews aangaande onze producten en diensten
 • Acties
 • Nieuwsbrief via mail

Wanneer wij fraude vermoeden zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens te gebruiken.

Indien u zelf de toelating gaf om uw gegevens te gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief.

U kan steeds vragen om uw gegevens te laten verwijderen, wel te verstaan zullen de wettelijk vereiste data niet kunnen worden gewist, zoals facturatie gerelateerde gegevens, waarvoor wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Am 550
536Lihe3
Husqvarna 536Lir
R 316T Awd